Kế hoạc ôn tập trực tuyến từ 29/03/2020 đến 30/04/2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THIỆN THUẬT

 

                                                             KẾ HOẠCH ÔN TẬP TRỰC TUYẾN

                                                         Thời gian từ 29/3/2020 đến 30/4/2020                                     

I. MÔN VẬT LÝ

LỚP 12:

TUẦN

TIÊT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

5

30/3-05/4

3 tiết Ôn tập chương 6: Lượng tử ánh sáng.
6

06/4-12/4

3 tiết Ôn tập chương 6: Lượng tử ánh sáng.
7

13/4-19/4

3 tiết Ôn tập chương 6: Lượng tử ánh sáng.
8

20/4-26/4

3 tiết Ôn tập chương 6: Lượng tử ánh sáng.

                                      

LỚP 11:

TUẦN

TIÊT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

5

30/3-05/4

2 tiết Ôn tập chương 4: Từ trường.
6

06/4-12/4

2 tiết Ôn tập chương 4: Từ trường.
7

13/4-19/4

2 tiết Ôn tập chương 4: Từ trường.
8

20/4-26/4

2 tiết Ôn tập chương 4: Từ trường.

 

LỚP 10:

TUẦN

TIÊT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

5

30/3-05/4

2 tiết Ôn tập chương 5: Chất khí.
6

06/4-12/4

2 tiết Ôn tập chương 5: Chất khí.
7

13/4-19/4

2 tiết Ôn tập chương 5: Chất khí.
8

20/4-26/4

2 tiết Ôn tập chương 5: Chất khí.

 

 II. MÔN HÓA HỌC

Nội dung

Kiến thức

Bài tập

Phương pháp

Chương trình 12
Sắt và Crom – Cấu hình e của Fe, Fe2+, Fe3+.

– T/c hóa học cơ bản của Fe, Cr và các hợp chất của chúng.

– K/n gang thép, các phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình sản xuất.

– Xác định cấu hình đúng.

– BT định lượng liên quan đến t/c.

– BT nhiệt nhôm.

 

– Lập bảng t/c theo mức OXH và loại hợp chất vô cơ cơ bản.

– Phương pháp giải BT theo phương pháp bảo toàn e, bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố.

Hóa học về phát triển kinh tế, xã hội, môi trường. nhận biết. – Nhận biết các ion.

– Chú ý cho HS các chất gây ô nhiễm môi trường nước, khí, đất.

– Khí gây hiệu ứng nhà kính. Chất gây nghiện.

– Khí gây hiện tượng mưa axit, mù axit, khí gây thủng tầng ozôn.

– Một số biện pháp bảo quản thực phẩm an toàn.

– BT nhận biết các ion và chat khí bằng 1 chất khử.

– Chọn hóa chất loại bỏ ion độc hại.

– Hệ thống ngắn gọn theo tác hại hoặc tính chất.
Chương trình 11
Dẫn xuất halogen, Ancol – Phenol – – Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế của ancol – phenol – Xác định đồng phân, gọi tên

– Bài tập nhận biết

– Bài tập xác định công thức phân tử

– BT xác đinh % về lượng chất trong hỗn hợp

– Tổng kết kiến thức cần nắm

– Hệ thống câu hỏi và bài tập

Andehit, Xeton và  Axit Cacboxylic – Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế của anđêhit – axit cacboxylic – Xác định đồng phân, gọi tên

– Bài tập nhận biết

– Bài tập xác định công thức phân tử

– BT xác đinh % về lượng chất trong hỗn hợp

– Tổng kết kiến thức cần nắm

– Hệ thống câu hỏi và bài tập

Chương trình 10
OXI – LƯU HUỲNH – Vị trí, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế các nguyên oxi  và axit sunfuric – Kim loại tác dụng với oxi

– Bài tập định tính và định lượng của axit sunfuric

– Tổng kết kiến thức cần nắm

– Hệ thống câu hỏi và bài tập

 

 

III. MÔN ANH VĂN

KHỐI 10

THỜI GIAN NỘI DUNG ÔN TẬP Ghi chú
Từ 1/4 đến 5/4 – Comparisons

– Modals in pasive

– Relative Pronouns

Từ 6/4 đến 12/4 Test
Từ 13 đến 19/4 Reading (Cultural diversity, Environment )
Từ 20 đến 30/4 – Articles

– Used to/ Be used to

– Passive

 

KHỐI 11

THỜI GIAN

NỘI DUNG ÔN TẬP

Ghi chú

Từ 1/4 đến 5/4 – Sửa bài tập  
Từ 6/4 đến 12/4 – Condition sentences               

– Conditional in reported speech

 
Từ 13 đến 19/4 – Relative clauses

– Defining relative clauses

– Non- Defining relative clauses

 
Từ 20 đến 30/4 -Relative clauses replaced by participle and to infinitive  

 

KHỐI 12

THỜI GIAN

NỘI DUNG ÔN TẬP

Ghi chú

Từ 1 đến 4/4 – Sửa bài tập  
Từ 6 đến 11/4 – Vocabulary

– Infnitive/Gerund

 
Từ 123 đến 18/4 – Reported speech

– Reading

– Tenses

 
Từ 20 đến 25/4 – Conditional sentence

– Vocabulary

 
Từ 27 đến 30/4 – Passive Voice

– Reading

 
IV. MÔN XÃ HỘI

KHỐI 12

 

Tuần

Nội dung

Kiểm tra, đánh giá

Ghi chú

 

 

 

01-04/04

 

 

 

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

 

 

 

 

 

 

 

– Phần lý thuyết được hướng dẫn qua nhóm Messenger

theo lớp.

– Phần bài tập HS làm trên phần mềm SHub Classroom.

 

 

 

 

06-11/04

 

 

 

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

 

– Phần lý thuyết được hướng dẫn qua nhóm Messenger

theo lớp.

– Phần bài tập HS làm trên phần mềm SHub Classroom.

 

 

 

 

 

13-18/04

 

 

 

 

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

 

– Phần lý thuyết được hướng dẫn qua nhóm Messenger

theo lớp.

– Phần bài tập HS làm trên phần mềm SHub Classroom.

 

 

 

 

27/04-02/05

 

 

 

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

 

– Phần lý thuyết được hướng dẫn qua nhóm Messenger

theo lớp.

– Phần bài tập HS làm trên phần mềm SHub Classroom.

 

 KHỐI 11

Tuần

Nội dung

Kiểm tra, đánh giá

Ghi chú

 

 

 

01-04/04

Bài 13: Chính sách GD-ĐT, KH-CN, VH  

 

– Phần lý thuyết được hướng dẫn qua nhóm Messenger

theo lớp.

– Phần bài tập HS làm trên phần mềm SHub Classroom.

 

 

 

06-11/04

Bài 13: Chính sách GD-ĐT, KH-CN, VH  

 

– Phần lý thuyết được hướng dẫn qua nhóm Messenger

theo lớp.

– Phần bài tập HS làm trên phần mềm SHub Classroom.

 

 

 

13-18/04

 

Bài 14: Chính sách QP và AN

 

  – Phần lý thuyết được hướng dẫn qua nhóm Messenger

theo lớp.

– Phần bài tập HS làm trên phần mềm SHub Classroom.

 

 

 

27/04-02/05

Bài 15: Chính sách đối ngoại  

 

– Phần lý thuyết được hướng dẫn qua nhóm Messenger

theo lớp.

– Phần bài tập HS làm trên phần mềm SHub Classroom.

V. MÔN TIN HỌC

LỚP 10:

TUẦN

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

01/4-08/4

Khái niệm hệ điều hành

Một số hệ điều hành  thông dụng

2

09/4-15/4

Tệp và quản lý tệp
3

16/4-22/4

Giao tiếp với hệ điều hành
4

23/4-30/4

Giao tiếp với hệ điều hành

LỚP 11:

TUẦN

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

01/4-08/4

Cấu trúc rẽ nhánh
2

09/4-15/4

Cấu trúc lặp
3

16/4-22/4

Kiểu mảng
4

23/4-30/4

Kiểu mảng

 LỚP 12:

TUẦN

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

01/4-08/4

Cấu trúc bảng
2

09/4-15/4

Các thao tác trên bảng
3

16/4-22/4

Biểu mẫu
4

23/4-30/4

Liên kết giữa các bảng

 

VI. MÔN SINH HỌC 

LỚP 11

TUẦN TIÊT NỘI DUNG GHI CHÚ
1

06/4-12/4

1 tiết Ôn tập chương II –  CẢM ỨNG
2

13/4-19/4

1 tiết Ôn tập chương II –  CẢM ỨNG
3

20/4-26/4

1 tiết Ôn tập chương II –  CẢM ỨNG
4

27/4-03/5

1 tiết Ôn tập chương II –  CẢM ỨNG

 LỚP 12                                     

TUẦN

TIÊT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

01/4-05/4

3 tiết Ôn tập chương 1 – Phần Di truyền học:

Cơ chế di truyền và biến dị.

2

06/4-12/4

3 tiết Ôn tập chương 1 – Phần Di truyền học:

Cơ chế di truyền và biến dị.

3

13/4-19/4

3 tiết Ôn tập chương 1 – Phần Di truyền học:

Cơ chế di truyền và biến dị.

4

20/4-26/4

3 tiết Ôn tập chương 2 – Phần Di truyền học:

Tính quy luật của hiện tượng di truyền.

5

27/4-03/5

3 tiết Ôn tập chương 2 – Phần Di truyền học:

Tính quy luật của hiện tượng di truyền.

 

 VII. MÔN NGỮ VĂN

KHỐI 12

Thời gian

Nội dung ôn tập

Cách thức tiến hành

Ghi chú

Tuần 1

02.03®07.03.20

– Kĩ năng tiếp cận 1 tác phẩm, đoạn trích văn xuôi.

– Cách phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự

Trực tuyến (Cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết và giao bài tập để học sinh rèn luyện)
Tuần 2

09.03→ 14.03.20

 Vợ chồng A Phủ Trực tuyến (Cung cấp những kiến thức cơ bản đã học để học sinh áp dụng làm đề)
Tuần 3

16.03→21.03.20

Vợ nhặt Trực tuyến (Cung cấp những kiến thức cơ bản đã học để học sinh áp dụng làm đề)
Tuần 4

23.03 → 28.03.20

– Kĩ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội

– Kĩ năng đọc – hiểu văn bản

Trực tuyến

(Cung cấp những kĩ năng cơ bản đã học để học sinh áp dụng làm đề)

Tuần 5

30.03 → 04.04.20

 Các dạng đề: NLVH  (văn xuôi)

-Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)

– Vợ nhặt (Kim Lân)

Trực tuyến

(Cung cấp những kĩ năng cơ bản đã học để học sinh áp dụng làm đề)

Tuần 6

06.04 → 11.04.20

Các dạng đề NLVH (văn xuôi)

– Vợ chồng A Phù (Tô Hoài)

– Vợ nhặt (Kim Lân)

Trực tuyến

(Cung cấp những kĩ năng cơ bản đã học để học sinh áp dụng làm đề)

Tuần 7

13.04 → 18.04.20

-Các dạng đề NLVH (thơ).

– Tây Tiến (Quang Dũng)

Trực tuyến

(Cung cấp những kĩ năng cơ bản đã học để học sinh áp dụng làm đề)

Tuần 8

20.04 → 25.04.20

– Nghị luận về 1 bài thơ, đoạn thơ

– Việt Bắc (Tố Hữu)

Trực tuyến

(Cung cấp những kĩ năng cơ bản đã học để học sinh áp dụng làm đề)

Tuần 9

27.04 → 02.05.20

– Nghị luận về 1 bài thơ, đoạn thơ

– Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Trực tuyến

(Cung cấp những kĩ năng cơ bản đã học để học sinh áp dụng làm đề)

KHỐI 11:

Thời gian

Nội dung ôn tập

Cách thức tiến hành

Ghi chú

Tuần 1

02.03®07.03.20

– Rèn kĩ năng cảm nhận thơ

– Nghị luận văn học: Dạng nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ( Vội vàng)

Trực tuyến (Cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết và giao bài tập để học sinh rèn luyện)
Tuần 2

09.03→ 14.03.20

Vội vàng  – Xuân Diệu Trực tuyến (Cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết và giao bài tập để học sinh rèn luyện)
Tuần 3

16.03→21.03.20

Tràng Giang – Huy Cận

 

Trực tuyến (Cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết và giao bài tập để học sinh rèn luyện)
Tuần 4

23.03 → 28.03.20

Thao tác lập luận bác bỏ: Ôn tập lý thuyết và thực hành Trực tuyến (Cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết và giao bài tập để học sinh rèn luyện)
Tuần 5

30/03/2020→04/04/2020

 

– Rèn kĩ năng làm bài Đọc – hiểu

– Luyện tập các dạng bài Đọc – hiểu

Trực tuyến (Cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết và giao bài tập để học sinh rèn luyện)

 

 

 

Tuần 6

06/04/2020→11/04/2020

– Rèn kĩ năng làm văn Nghị luận xã hội

– Luyện tập các dạng đề Nghị luận xã hội

Trực tuyến (Cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết và giao bài tập để học sinh rèn luyện)
Tuần 7

13/04/2020 → 18/04/2020

– Rèn kĩ năng làm văn Nghị luận văn học

– Luyện tập các dạng đề Nghị luận văn học

Trực tuyến (Cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết và giao bài tập để học sinh rèn luyện)
Tuần 8

20/04/2020 →

25/04/2020

– Ôn tập các thao tác lập luận: So sánh, phân tích, bác bỏ

– Luyện tập

Trực tuyến (Cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết và giao bài tập để học sinh rèn luyện)
Tuần 9

27/04/2020 → 02/05/2020

– Rèn kĩ năng tiếp cận văn bản văn xuôi

– Phân tích hình tượng nhân vật

Trực tuyến (Cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết và giao bài tập để học sinh rèn luyện)

 

KHỐI 10

Thời gian

Tên bài dạy

Cách thức tiến hành

Ghi chú

Tuần 1

02/03/2020 đến 07/03/2020

– Ôn tập cách làm bài văn thuyết minh

– Ôn tập: Cảm hứng lịch sử trong bài Phú sông Bạch Đằng

 

Trực tuyến (Cung cấp kiến thức cơ bản và giao bài tập thực hành)
Tuần 2

09/03/20202 đến 14/03/2020

– Luyện tập thực hành viết đoạn văn thuyết minh

– Ôn tập: Tư tưởng nhân nghĩa trong Đại cáo bình Ngô

Trực tuyến (Cung cấp kiến thức cơ bảnvà giao bài tập thực hành)
Tuần 3

16/03/3020 đến 21/03/2020

– Ôn tập Khái quát lịch sử tiếng Việt

– Ôn tập Hiền tài là nguyên khí quốc gia

– Luyện tập Đọc hiểu

Trực tuyến (Cung cấp kiến thức cơ bản, mở rộng nâng cao và giao bài tập thực hành)
Tuần 4

23/03/2020 đến 28/03/2020

– Luyện tập viết bài văn thuyết minh về một phương pháp học tập

– Ôn tập: Yếu tố truyền kì trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Trực tuyến (Cung cấp kiến thức cơ bản và giao bài tập thực hành)
Tuần 5

30/03/2020 đến 04/04/2020

– Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt, luyện tập.

– Hướng dẫn làm bài văn thuyết minh văn học

Trực tuyến (Cung cấp kiến thức cơ bản và giao bài tập thực hành)
Tuần 6

06/04/2020 đến 11/04/2020

– Lập dàn ý bài văn nghị luận

– Luyện tập lập dàn ý bài văn nghị luận

Trực tuyến (Cung cấp kiến thức cơ bản và giao bài tập thực hành)
Tuần 7

13/04/2020 đến 18/04/2020

– Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

– Trao duyên

 

Trực tuyến (Cung cấp kiến thức cơ bản và giao bài tập thực hành)
Tuần 8

20/04/2020 đến 25/04/2020

– Văn bản văn học

– Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Trực tuyến (Cung cấp kiến thức cơ bản và giao bài tập thực hành)
Tuần 9

27/04/2020 đến 02/05/2020

– Nội dung và hình thức của văn bản văn học

– Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

Trực tuyến (Cung cấp kiến thức cơ bản và giao bài tập thực hành)

VIII. MÔN SỬ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913454455